Adatkezelés

IP-TELEKOM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1, A nyilatkozat tartalma

1.1 Jelen adatvédelmi tájékoztató az IP-Telekom Kft. (székhely: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10., Cg: 01-09-962358, a továbbiakban: Adatkezelő) által, az ip-telekom.hu, telefonkozpont.hu, alkozpont.hu, tavmunka.info, fontos.info domain neveken üzemeltetett weboldalak (továbbiakban weboldalak) adatkezelési elveit tartalmazza.

 

Emellett jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmazza az IP-telekom Kft. adatfeldolgozói adatkezelési elveit, valamint az ügyfélkezeléssel és ügyféltámogatással és számlázással kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi elvekeit is, illetve az érdeklődéssel és támogatással kapcsolatban rögzítésre kerülő hanghívások adatkezelési elveit is.

 

1.2 Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

 

2, Az adatkezelő adatai

 

Név: IP-Telekom Informatikai és Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

Telefonszám: +36 1 999 7661

Email: [email protected]

 

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

Az alábbi pontban ismertetett személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai és megbízottjai férnek hozzá, miközben ellátják a feladataikat. Az adatkezelő, csak kivételes esetekben a törvényben előírtak szerint akkor adja át más adatkezelőnek az adatokat ha pl. hivatalos bírósági vagy rendőrségi eljárás során erre kötelezettsége keletkezik.

 

3.1 A weboldalak működtetése során rögzítésre kerülnek a látogatóhoz, kapcsolatfelvételi űrlap, valamint új ügyfél regisztrációs űrlap használatához kapcsolódóan automatikusan generálódott technikai adatok (pl. IP cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő technikai adatokat a rendszer a kapcsolati űrlap kitöltésekor és beküldésekor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett estek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

3.2 A weboldalakon elhelyezett kapcsolat felvételi űrlap használatakor az érdeklődő a következő személyes adatokat köteles megadni, melyek adatkezelésre kerülnek:

 

 • Név
 • Email
 • Telefonszám

 

3.3 A weboldalakon elhelyezett új ügyfél regisztrációs űrlap használatakor a szerződéskötésre regisztráló ügyfél, köteles megadni az alábbi személyes adatokat, melyek adatkezelésre kerülnek:

 

 • Törvényes képviselő neve
 • Törvényes képviselő telefonszáma
 • Törvényes képviselő email címe

 

3.4 A szerződött partnerek támogatásával kapcsolatban az Adatkezelő a további személyes adatokat kezelheti.

 

 • Kapcsolattartók neve
 • Kapcsolattartók telefonszáma
 • Kapcsolattartók e-mail-címe

 

3.5 A központi telefonszámon vagy a támogatási telefonszámon beérkező hívások esetén az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezelheti.

 

 • A betelefonáló telefonszáma
 • A betelefonáló neve
 • A betelefonáló email címe

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

4.1 Az adatkezelés jogalapja, a felhasználó, érdeklődő, szerződést kötő személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.) 5.§ (1) a) pontja alapján.

 

4.2 A személyes adatokat az adatkezelő az alábbi módokon tárolja:

 

 • IP-Telekom saját szerverein, melyek az Invitel távközlési Zrt (invitel.hu) Budapesti szervertermeiben vannak elhelyezve.
 • Biztonsági mentésként szintén saját szerverein, melyek a Magyar Telekom (www.telekom.hu) Budapesti szervertermeiben vannak elhelyezve.
 • Bérelt VPS szervereken, melyek hoszting szolgáltatója jelen tájékoztatóban lejjebb van megjelölve.
 • Az Office 365 szolgáltatás keretében (https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365) a Microsoft szolgáltatónál.
 • Egyes esetekben Papír alapon a saját irattárban.

 

Az Adatkezelő minden esetben gondoskodik a személyes adatok védelméről és arról, hogy a személyes adatokhoz jogosulatlanok hozzá ne férjenek. Ennek keretében a személyes adatokhoz csak azonosított felhasználók férhetnek hozzá, így mindig ellenőrizhető, hogy ki fért hozzá az adatokhoz.

 

4.3 Az Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazás alapján a saját szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből kifolyólag a számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének helyére és időpontjára vonatkozó adatokat.

 

4.4 Személyes adatok kezelésére kizárólag meghatározott célokhoz kapcsolódóan kerül sor. A személyes adatok kezelésének céljai:

 

 • A weboldalakon keresztül információk nyújtása érdeklődőknek és már szerződött partnereknek.
 • A telefonon beérkező érdeklődők visszahívása és tájékoztatása.
 • A weboldalon keresztül érkező és kapcsolati űrlapot kitöltő érdeklődőknek történő válaszadás és tájékoztatás.
 • A szerződésre regisztráló érdeklődőkkel történő szerződéskötés.
 • A szerződött partnerek telefonon érkező megkereséseire és támogatási kéréseikre történő információ és támogatás, válaszadás.
 • A szerződött partnerek technikai támogatása (pl oktatóanyagok továbbítása)
 • A szerződéssel kapcsolatos számlázás és ügyintézés.
 • Marketing hívások és hírlevelek küldése.

 

4.5 Az automatikusan a weboldalon, telefonhíváson keresztül rögzítésre került adatok célja statisztika készítés, az informatikai és a telefon rendszer technikai fejlesztése és védelme, a felhasználók jogainak védelme.

 

4.6 Az Adatkezelő jelen pont céljaitól eltérően nem használja fel a személyes adatokat semmilyen formában. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása kizárólag a jogszabályban rögzített módon a hatóságoknak történhet, kivéve az adattulajdonos személy - érintett előzetes hozzájárulása esetén.

 

4.7 Összesítve a feni pontok alapján az adatkezelés jogalapja részben jogi kötelezettség teljesítése (pl. számlázás), részben a szerződés teljesítése (pl. előfizetői – szerződési feltételek), részben jogos érdek (adatok, weboldalak és rendszervédelem, csalások megelőzése és direkt marketing), valamint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

5.1 A weboldalakon vagy telefonon érkezett érdeklődőkhöz kapcsolódó automatikusan rögzített, illetve önkéntesen megadott személyes adatok tárolása a kapcsolatfelvételtől számított 5 évig kerül megőrzésre.

 

5.2 A szerződéskötéssel és szolgáltatás nyújtással kapcsolatos minden adat a szerződés lejártától számított 5 évig kerül megőrzésre és tárolásra.

 

5.3 A szolgáltatásokkal kapcsolatos támogatások során keletkezett vagy tárolt személyes adatok szintén a szerződés megszűnésétől számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre.

 

5.4 A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

5.5 A szerződéskötés és szolgáltatás nyújtás alapfeltétele az adójogszabályok szerinti számlázási adatok kezelése, így a megadott személyes adatok egy része a jogérvényesítéshez és a hatósággal történő elszámoláshoz szükséges. Ezek az adatok jogos érdek alapján kezelhetőek így ezek törése nem kérhető alanyi jogon.

 

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása.

 

6.1 A weboldalak használata során, a kapcsolati űrlap, a regisztrációs űrlap, valamint a telefonos érdeklődés során keletkezett és kezelt személyes adatokat Adatkezelő nem továbbítja harmadik félnek.

 

6.2 Adatkezelő a keletkezett és kezelt személyes adatokat kizárólag a törvényben meghatározott esetben, illetve az érintett kifejezett hozzájárulása alapján továbbítja.

 

6.3 A weboldalak használata és kezelés során, valamint a saját szolgáltatása nyújtsa közben az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe.

 

 

6.4 Adatvédelmi incidensnek tekintjük azokat a biztonsági sérüléseket, amikor a tárolt vagy továbbított, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz történő jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Minden tudomásunkra jutott incidenst az infotv. 15. § és a GDPR 33. cikk (5) bekezdés alapján a hatóság számára jelezzük.

 

7, Kezelt személyes adatok érintettjeinek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

 

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

 

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

7.4 Az adatkezelés érintettje jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.

 

7.5 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

E-mail: [email protected]

 

7.6 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

 1. Hírlevelek

 

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket – akár postai úton is – az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

9 Weboldalakon használt sütik, cookie-k

 

A weboldalak használata során az automatikusan keletkező technikai adatokat sütikben (cookie) tároljuk. A tárolás a látogató kényelmi céljait szolgálja, valamint a weboldal megfelelő technikai működését segíti elő. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

 

Esetenként átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárja a böngészőt.

 

A honlapra történő adatbeküldéskor (pl. kapcsolati űrlap és regisztrációs űrlap kitöltése) több sütit hozunk létre, amely elmenti a beküldési információkat. Ezek a sütik 1 hétig érvényesek.

 

Az oldal Google Analytics statisztikai szolgáltatást használ ami szintén sütiben tárolja el a látogatási ID-d, ahogyan a Google Adwords hirdetés megjelenítő rendszer is használja a Google analytics és a saját sütijét oldalunkon.

 

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

A sütiket akár Ön is kezelheti saját böngészőjében külön is, a böngészők sütikezeléséről az alábbi linkeken olvashat.

 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

 

Microsoft Internet  Explorer  11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

 

Microsoft   Internet   Explorer   9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

 

Microsoft   Internet   Explorer   8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

 

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

 

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

 1. Adatfeldolgozói adatkezelés és kötelezettségek

 

10.1 Adatkezelő a szolgáltatása nyújtása közben Adatfeldolgozóként a következő szolgáltatások keretében jár el.

 

IP alapú okos telefonközpont szolgáltatás

 

 • Rendszer biztosítása
 • Rendszer védelme tűzfallal
 • Rendszer biztonsági mentése
 • A rendszert és a biztonsági mentést, valamint a tűzfalas védelmet az Adatkezelő a saját szerverein nyújtja, így fizikailag hozzáfér a rendszert tároló szerverekhez. A szerverek jelen tájékoztató 4.2 pontjában részletezett szervertermekben helyezte el.

 

10.2 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek által biztosított személyes adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén teszi meg.

 

10.3 Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására Adatkezelőt, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

10.4 Az adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adatot a felvétel céljának megvalósulásához szükséges ideig tárolja.

 

 1. Záró rendelkezések

 

11.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

11.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalakon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 

 1. 07. 14.

15 éve  szolgáljuk ki céges partnereink teljes körű telekommunikációs igényeit a lehető legnagyobb szakmaisággal.

crossmenu